Kursplan

Breddnings- och fördjupningskurser

Marinteknisk introduktionskurs                          10 Yhp
Maskinteknik grundkurs                                       10 Yhp
Materialkunskap                                                    10 Yhp
Marin elektronik och elteknik                             10 Yhp
Småföretagande                                                    15 Yhp
Miljökunskap  marin miljö                                   10 Yhp
Lagstiftning och regelverk                                   10 Yhp
Praktisk sjömanskap och navigation                  40 Yhp
Ledarskap (CCM)                                                   15 Yhp
Examensarbete                                                      10 Yhp

Fartygsbefäl klass VII                                          125 Yhp     
   Marin engelska
   Lasthantering
   Farligt gods
   Skeppsteknik
   Maskinteknik (MB VIII)
   Lagstiftning och regelverk
   Brandskydd
   Sjösäkerhet
   Hälso- och sjukvård
   Navigation och meteorologi
   Sjövägsregler
   Radar
   Arpa och manövrering
   Navigationsinstrument
   Bryggtjänst
   Sambandstjänst (ROC)

Fartygsförlagd utbildning            
LIA (Lärande i Arbete)                                           135 Yhp

Totalt poäng                                                           400 Yhp

Läs mer "Efter avslutad utbildning"